Stampscapes Dieren

167A Bear

€ 2,45

167A Bear

€ 2,45

1½ x 2½ cm

426A Bear in water

€ 2,45

426A Bear in water

€ 2,45

2½ x 2½ cm

314G Beaver dam

€ 7,40

314G Beaver dam

€ 7,40

5 x 16 cm

315C Beaver lg

€ 3,70

315C Beaver lg

€ 3,70

2½ x 6 cm

317C Beaver lodge

€ 3,70

317C Beaver lodge

€ 3,70

2½ x 6 cm

 

316A Beaver sm

€ 2,45

316A Beaver sm

€ 2,45

1 x 2½ cm

009B Buck lg

€ 3,10

009B Buck lg

€ 3,10

2½ x 3½ cm

008A Buck sm

€ 2,45

008A Buck sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

415B Caribou lg

€ 3,10

415B Caribou lg

€ 3,10

3 x 4 cm

416A Caribou sm

€ 2,45

416A Caribou sm

€ 2,45

2 x 2½ cm

154B Cow

€ 3,10

154B Cow

€ 3,10

2½ x 3½ cm

172A Cow grazing

€ 2,45

172A Cow grazing

€ 2,45

1½ x 2½ cm

157A Cow pair

€ 2,45

157A Cow pair

€ 2,45

1½ x 2½ cm

402A Coyote

€ 2,45

402A Coyote

€ 2,45

2½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

1½ x 2½ cm

4½ x 6 cm

2½ x 4 cm

3 x 3½ cm

1½ x 2½ cm

227A Dog walk

€ 2,45

227A Dog walk

€ 2,45

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

342E Eagle head

€ 5,35

342E Eagle head

€ 5,35

6 x 6 cm

5½ x 5½ cm

2½ x 2½ cm

3 x 3½ cm

2 x 2 cm

170A Egret

€ 2,45

170A Egret

€ 2,45

1½ x 2½ cm

3½ x 5½ cm

113B Flock lg

€ 3,10

113B Flock lg

€ 3,10

2½ x 3½ cm

4 x 10 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

2½ x 6½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

112A Flock sm

€ 2,45

112A Flock sm

€ 2,45

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 11 Palms with huts

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

302A Gulls

€ 2,45

302A Gulls

€ 2,45

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 12 Lighthouse

5 x 6 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

3 x 4 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

424D Heron lg

€ 4,45

424D Heron lg

€ 4,45

7½ x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

425B Heron sm

€ 3,10

425B Heron sm

€ 3,10

3½ x 3½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

171A Horse

€ 2,45

171A Horse

€ 2,45

1½ x 2½ cm

2½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

173A Horseback

€ 2,45

173A Horseback

€ 2,45

1½ x 2½ cm

2½ x 3½ cm

1½ x 2½ cm

168A Lady on horse

€ 2,45

168A Lady on horse

€ 2,45

1½ x 2½ cm

403C Lady rider lg

€ 3,70

403C Lady rider lg

€ 3,70

4½ x 4½ cm

 

404A Lady rider sm

€ 2,45

404A Lady rider sm

€ 2,45

2½ x 2½ cm

260C Loon

€ 3,70

260C Loon

€ 3,70

2½ x 5½ cm

 

6 x 7 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

3½ x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 20 The birds set

1½ x 2½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

2½ x 5½ cm

5 x 7 cm

3½ x 5½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 9 Lakeside cove sm

2 x 2½ cm

1 x 2 cm

158A Prairie dog

€ 2,45

158A Prairie dog

€ 2,45

1½ x 2½ cm

174A Salmon

€ 2,45

174A Salmon

€ 2,45

0,5 x 2 cm

162A Solo duck

€ 2,45

162A Solo duck

€ 2,45

1½ x 2½ cm

155A Spotted horse

€ 2,45

155A Spotted horse

€ 2,45

1½ x 2 cm

 

14 x 21 cm

alleen op bestelling leverbaar

14 x 21 cm

alleen op bestelling leverbaar

3 x 4 cm

430B Wolf howling

€ 3,10

430B Wolf howling

€ 3,10

3 x 4½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

405D Wolf lg

€ 4,45

405D Wolf lg

€ 4,45

3½ x 6½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

431E Wolf on rock

€ 5,35

431E Wolf on rock

€ 5,35

4½ x 10 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

406B Wolf sm

€ 3,10

406B Wolf sm

€ 3,10

2 x 3½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

1½ x 4 cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

3½ x 11½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set

2 x 7½ cm

Kijk ook eens naar UM Sheet 19 The canine set